Vedtekter

Vedtekter for Lørenskog kunstforening (oppdatert 13.4.21)

FORMÅL:

§ 1   Det er foreningens formål:

 1. Å fremme interesse og forståelse for kunst av enhver art.
 2. Å gi publikum anledning til å se og kjøpe kunst.
 3. Å støtte kunstnere ved innkjøp av kunstverk.
 4. Å legge forholdene til rette for egen aktivitet.

OPPGAVER:

§ 2   For å fremme foreningens formål kan den:

 1. Arrangere møter, kåserier, foredrag og drive opplysningsvirksomhet.
 2. Arrangere utstillinger.
 3. Kjøpe kunstverk.
 4. Søke samarbeid med organisasjoner fra ulike kunstarter og kulturaktiviteter.
 5. Arrangere kurs.

§ 3  Foreningen skal være politisk nøytral, og alt arbeid utføres i samsvar med dette.

MEDLEMSKAP:

§ 4  Alle som vil støtte foreningens virksomhet kan være medlem.

§ 5  Medlemskap kan oppnås ved å betale den årskontingent Årsmøtet fastsetter.

§ 6  Hvis ikke kontingent er betalt innen utgangen av kalenderåret, strykes vedkommende.Som medlem etter at skriftlig varsel er gitt.

§ 7  Kontingent fastsettes for enkeltpersoner og familier, samt bedrift og lignende.

ÅRSMØTE:

§ 8  Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  Det skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Tidspunkt for Årsmøtet skal kunngjøres 8 uker i forveien.  Årsmøtet innkalles av styret med 3 ukers varsel.  Innkallingen skal inneholde dagsorden og sakspapirer.  Saker som ønskes tatt opp, må være sendt styret senest 5 uker før Årsmøtet.

§ 9  Stemmerett på Årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent.  Fullmakt gjelder ikke.  Hvert medlem som møter har en stemme.

§ 10 Årsmøte skal:

 1. Velge ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Behandle årsberetning
 4. Behandle revidert regnskap.
 5. Fastsette kontingent.
 6. Godkjenne honorarer.
 7. Behandle budsjett og arbeidsprogram.
 8. Behandle innkomne forslag, og saker styret ønsker behandlet.
 9. Foreta valg.
 10. Eventuelt oppføres på dagsorden. (Saker til opplysning/vedtak kan ikke fattes av hensyn til medlemmer som ikke er tilstede).

 § 11  Alle vedtak fattes med simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer somkrever 2/3 flertall.  Ved stemmelikhet har et forslag falt, bortsett fra ved valg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:

§ 12 Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.

Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel.

Det ekstraordinære Årsmøtet skal bare behandle saker som er årsak til innkalling.

 STYRET:

§ 13 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem.  Disse velges for to år av gangen.  Ved første gangs valg velges sekretær, kasserer og et styremedlem for ett år.

I tillegg velges 1. og 2. varamedlem til styret.  Disse velges for ett år av gangen.  De skal innkalles til samtlige møter og har stemmerett når styret ikke møter fulltallig.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 14  Styret er foreningens høyeste organ mellom Årsmøtene.  For å gjennomføre foreningens oppgaver skal det bl.a.:

 1. Forberede og innkalle til Årsmøte.
 2. Legge frem regnskap, beretning, budsjett og arbeidsplan for Årsmøtet.
 3. Utarbeide instrukser for foreningens komitèer og utvalg.
 4. Sørge for god regnskapsførsel.
 5. Sørge for at foreningens eiendeler blir tilfredsstillende forvaltet.
 6. Blant sine medlemmer velge representanter til de komitèer vedtektene har bestemmelser om.
 7. Utnevne medlemmer til foreninger og utvalg hvor kunstforeningen skal være representert.
 8. Oppnevne egne komitèer og utvalg hvor det er nødvendig.
 9. Gjennomføre Årsmøtets vedtak.
 10. Forestå innkjøp av kunstverk innenfor de budsjettrammer Årsmøtet vedtar.

    ANDRE ORGANER:

   § 15  Foreningen skal ha:

 1. Utstillingskomitè for Kunstsalen og Romeriksutstillingen.

Komitèen består av fem faste medlemmer.  Ett av medlemmene skal velges blant styrets medlemmer.  Tre medlemmer velges av Årsmøtet for to år av gangen.  To medlemmer velges for hvert år.  Komitèen konstituerer seg selv.  Det føres protokoll over komitèens møter.  Styret sørger for at komitèen tilføres sekretærbistand.  Komitèen arbeider etter innstruks utarbeidet av styret.

 1. Retningslinjer for Kunstnerisk Råd (KR) i Lørenskog Kunstforening (LKF):

Formål:

Kunstnerisk råd skal bidra til å videreutvikle kunstnerisk kvalitet i kunstformidlingsarbeidet til Lørenskog Kunstforening.

Ansvar:

KR skal vurdere søknader fra kunstnere som ønsker å ha utstilling i Kunstsalen Lørenskog Hus, og gi sine anbefalinger til styret i LKF.  LKF skal følger anbefalingene forutsatt at de er i tråd med LKF sin handlingsplan.  Ved uforutsette hendelser som f.eks. avlysninger av utstillinger, er det LKF sitt ansvar å skaffe stedfortreder.  Medlemsutstillingen samt Romeriksutstillingen er LKF sitt ansvar.

Medlemmer av KR:

Det er styret i LKF som oppnevner medlemmer til KR.  KR konstituerer sin egen leder.

Medlemmene bør ha aldersmessig spredning og gjerne representere ulike kunstneriske uttrykksformer.  Rådet skal bestå av 3 medlemmer inkludert en vararepresentant.  De skal ha kunstfaglig bakgrunn og/eller er utøvende kunstnere med medlemskap i en kunstnerorganisasjon.  Deltagelse i anerkjent juryert utstilling er et pluss.  Medlemmene i KR blir oppnevnt for to år og kan gjenoppnevnes en gang.  Oppnevningen skal skje senest andre styremøte etter Årsmøtet.  Styret skal oppnevne en representant som skal ha ansvar for å tilrettelegge arbeidet, dokumentere aktiviteten i KR og formidle begrunnelsene for de råd som gis til styret.

Honorar:

KR mottar honorar for arbeidet i h.h..t. vedtak på Årsmøtet og behandles av styret.

Oppgaver:

KR skal gi råd til styret om utstillingsprogram i Lørenskog Kunstforening.  

Planleggingshorisonten er ett år eller lengre.  KR skal ta utgangspunkt i LKF sin årlige handlingsplan.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgå søknader om utstillingsplass.
 • Vurdere forslag som er kommet opp fra medlemmer, styret eller andre
 • Foreslå egne kandidater eller prosjekt det kan arbeides med på kort eller lang sikt.

Habilitet:

Medlemmer av KR kan ikke være med i behandling av egne søknader eller søknader og

Forslag som gjelder nærstående.  Den enkelte i samråd med KR må selv ta stilling til inhabilitet.

Forvaltningslovens definisjon av habilitet blir lagt til grunn.

 1.  Valgkomitè.
  Foreningen skal ha en valgkomitè på tre personer.  De velges for ett år ad gangen.

Komitèen skal legge frem forslag til nye tillitsvalgte for Årsmøtet.

 REVISJON:

 § 16. Foreningen skal ha en revisor. Denne sitter inntil ny blir valgt av Årsmøtet.

Årsmøtet kan vedta instruks for revisjon av forvaltning av foreningens midler.

 OPPLØSNING:  

 § 17. Foreningen kan oppløses etter 2/3 flertall på to påfølgende Årsmøter.  Foreningens

Aktiva overføres til kulturstyret i Lørenskog kommune, som forvalter midlene inntil ny 

Kunstforening etableres.

Vedtatt av Lørenskog Kunstforenings Årsmøte 7.mars 1995.

Endringer vedtatt av Lørenskog Kunstforenings Årsmøte 13. april 2021.