Vedtekter

Vedtekter for Lørenskog kunstforening (oppdatert 05.4.24)

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Lørenskog kunstforening. Foreningen ble stiftet 23. november 1972. Foreningen hører hjemme i Lørenskog kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er å fremme kunstopplevelser og formidle kunnskap om kunst av enhver art og kunstens plass i samfunnet. Foreningen har ikke erhverv som formål.

Formålet skal oppnås blant annet gjennom følgende hovedaktiviteter:

• Arrangere og formidle utstillinger med profesjonell kunst.

• Foredrag, kursvirksomhet, croquistegning, ekskursjoner og andre arrangementer.

• Samarbeid med andre kunst- og kulturorganisasjoner.

§3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre kan motta utbytte eller har annet krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen er medlem av Norske Kunstforeninger. Foreningen skal være politisk nøytral, og alt arbeid utføres i samsvar med dette.

§4 Medlemmer

• Medlemskap er åpent for alle.

• Medlemskap kan oppnås ved å betale den årskontingent årsmøtet fastsetter.

• Medlemskap opphører ved utmeldelse, eller hvis ikke kontingent er betalt innen utgangen av kalenderåret. Da strykes vedkommende som medlem etter at skriftlig varsel er gitt.

• Kontingent fastsettes for enkeltpersoner, familier, og elever/studenter.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Tidspunkt for årsmøtet skal kunngjøres 8 uker i forveien. Årsmøtet innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og sakspapirer og skal skje med skriftlig melding til alle medlemmer med kjent adresse/e-postadresse. Saker som ønskes tatt opp, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Ingen medlemmer har mer enn en stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

§7. Årsmøtets oppgaver

Følgende saker skal behandles i årsmøtet:

1. Godkjenne innkalling

2. Godkjenne saksliste

3. Velge ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll

4. Behandle innkomne forslag, og saker styret ønsker behandlet.

5. Fastsette kontingent for individuelle medlemmer, familier, og elever/studenter

6. Godkjenne honorarer

7. Foreta valg av styrets medlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite

§8 Valgkomité

Foreningen skal ha en valgkomité på tre personer. Valgkomiteen velges for to år av gangen. Valgkomitéen skal legge frem forslag til nye tillitsvalgte for årsmøtet.

§8 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle saker som er årsak til innkalling.

§9. Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett eller maksimalt tre styremedlemmer. Alle velges for to år av gangen. Ved første gangs valg velges sekretær, kasserer og et styremedlem for ett år. I tillegg velges 1. og 2. varamedlem til styret. Disse velges for ett år av gangen.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Varamedlemmene skal innkalles til samtlige møter og har stemmerett når styret ikke møter fulltallig. Styrets leder innkaller til styremøter etter behov, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styremøter kan avholdes som nettmøter, telefonmøter eller fysiske møter.

Styret skal:

• forberede og innkalle til årsmøte

• iverksette årsmøtets bestemmelser

• oppnevne Kunstnerisk råd og andre eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og utarbeid instruks for disse

• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i henhold til gjeldende instruks og bestemmelser

• representere foreningen utad

• innkalle til årsmøte

• fremme forslag til valgkomite

§ 10 Signaturrett

Foreningens signatur tegnes av et flertall av styrets medlemmer i fellesskap.

§11 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens eiendeler skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningens arbeider for, ved at nettoformuen blir gitt til en annen frivillig forening som årsmøtet bestemmer, eller gå i rett linje oppover til fylkeslag eller til Norske Kunstforeninger.

Dersom foreningen ved oppløsning har en egen kunstsamling, kan årsmøtet bestemme at det opprettes en selvstendig stiftelse med aktører fra kommune og kunstområdet, dog slik at kommunen ikke kan ha flertall i styret.

En eventuell stiftelse skal sikre at samlingen drives i tråd med foreningens formål. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Vedtatt av Lørenskog kunstforenings årsmøte 7. mars 1995.

Endringer vedtatt av Lørenskog kunstforenings årsmøte 21. mars 2024.